توليد، مواد و ابزار آموزشي اثربخش
پملااي.ويد
دکتر محمدصائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۴
۷,۰۰۰ ریـال
ابزار، مواد و منابع آموزشی که مربیان و مدرسان به کار می گیرند، بی گمان برنامه آموزشی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. کاربرد مبتکرانه انواع ابزار آموزشی؛ احتمال یادگیری بیشتر و یادسپاری بهتر را افزایش می دهد و اجرای مهارت های مورد انتظار از فراگیران را بهبود می بخشد؛ شاید بتوان گفت برجسته ترین تأثیر منابع آموزشی در کار مربیگری و تدریس، تحریک و انگیزشی است که در یادگیرنده پدید می آورد. این کتاب در 10 فصل ترجمه شده است که برخی از آنها عبارتند از: مدل آموزشی اثربخش در عمل، ویژگی ابزار آموزشی موثر، تهیه ابزار برای آموزش گروهی، تولید ابزار برای موقعیت های مربیگری و...