کليات تحول در نظام اداري
دکتر سيد احمد طباطبايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۳۲,۰۰۰ ریـال
مدیریت ابزار اصلی هدایت حرکت جامعه از وضع موجود به سوی مطلوب است؛ از این رو اقدامات سازمان یافته ای برای تامین این روند ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند این روند حرکت را تسهیل و موفقیت اجرای برنامه های توسعه ملی را تضمین کند؛ تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مجموعه ای که می خوانید؛ از مجموعه پودمان های بدو انتصاب بهبود مدیریت ویژۀ مدیران پایه و میانی است که براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم شده است.این درسنامه در چهار بخش تدوین شده است که برخی از آنها عبارتند از: ضرورت تغییر نقش دولت در فرایند توسعه، وظایف امور مدیریت و منابع انسانی و چالش های پیش روی و...