جمعيت
جان ويکس
دکتر الهه ميرزايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۰,۰۰۰ ریـال
جمعیت شناسی؛ علمی است که تقریبا با همۀ عوامل تاثیرگذار یا تاثیرپذیر از حجم، توزیع، روند، ساختار و ویژگی های جمعیت شناسی سر و کار دارد؛ درحقیقت، اساس واقعی علم جمعیت شناسی را تشکیل می دهد و تغییرات جمعیتی یکی از نیروهای عمدۀ موثر بر تحولات اجتماعی و فن شناختی در همۀ دنیاست. این اثر در هفت فصل به فارسی ترجمه شده است که برخی از فصل های آن عبارتند از: منابع جمعیتی، دورنمای جمعیت، باروری: مفاهیم و اندازه گیری، مهاجرت و...
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی و مدیریت مفید است.