تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی
دکتر حیدر علی هومن
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۱
۳۵,۰۰۰ ریـال
زندگی افراد در جوامع نوین، به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمان ها قرار دارد و همین موضوع، شناخت هرچه بیشتر، بهتر و علمی تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه می سازد؛ اما اینکه چگونه می توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد که زندگی سازمانی را بر پایه ارزش ها و موازین انسانی بنیان نهد تا جوابگوی نیازهای مادی و معنوی اعضا باشد؛ کاری بس دشوار و وظیفه ای خطیر است که نیاز به تجربه، امکانات، تدابیر خاص و از همه مهم تر، ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف اصلی تهیه و استاندارد ساختن ابزاری روا و معتبر به منظور سنجش رضایت شغلی در سطح ملی طراحی و اجرا شد. برخی از مطالب اثر به صورت زیر است: نظریه های زیربنایی رضایت شغلی، مقیاس های رضایت شغلی، اندازه گیری رضایت شغلی و مقیاس های رضایت شغلی.