دیدمان مشارکت
دکتر فرج الله رهنورد
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۹۰,۰۰۰ ریـال
فهم مشارکت، لازمۀ درک ابعاد مختلف تصمیم گیری مشارکتی است. نویسندۀ محترم در کتاب حاضر سعی کرده است ابعاد مختلف تصمیم گیری مشارکتی را نشان دهد؛ تجربه مفید دیگر کشورها را در این خصوص مورد توجه قرار دهد و بر رویکرد مشارکت وضعی تاکید کند. این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی مورد استفادۀ دانشجویان رشته های مدیریت قرار گیرد. هدف این کتاب، تنها مروری بر نظریه های تصمیم گیری مشارکتی، برجسته ترین برداشت ها و رویکردها در عرصۀ نظری وعملی دراین باره است؛ بنابراین اثر حاضر در قلمروی چگونگی طراحی و استقرار الگوهای مختلف مشارکت وارد نشده و از این نظر تنها مقدمه ای بر نظریۀ مشارکت است. این اثر در 20 فصل به همراه پیوست ها به نگارش درآمده است که برخی از فصل های آن عبارتند از:مدیریت مشارکتی: الگوی مردم سالاری صنعتی، مشاوره مدیریت مشارکتی، مدیریت مشارکتی: الگوی نظام پیشنهادها و...