استقرار اجراي خط‌مشي عمومي
فرج ا... رهنورد و ساناز رهنورد
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۷
۴۰۰,۰۰۰ ریـال
تجربه اجراي خط‌مشي در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که اجراي خط‌مشي بسيار سخت‌تر از تدوين آن است. استدلال اصلي کتاب حاضر اين است که فهم اجراي خط‌مشي، لازمه درک ابعاد مختلف آن است. نويسندگان در تنظيم متن حاضر کوشيده‌اند ابعاد مختلف اجراي خط‌مشي را نشان دهند، تجربه مفيد ديگر کشورها را در اين خصوص مورد توجه قرار دهند و بر رويکرد اقتضايي در اجراي خط‌مشي عمومي تاکيد کنند. اين کتاب مي‌تواند به عنوان منبع درسي مورد استفاده دانشجويان رشته‌هاي مديريت دولتي و علوم سياسي قرار گيرد. البته کتاب، در حوزه چگونگي طراحي و استقرار مدل‌هاي مختلف اجراي خط‌مشي وارد نشده و از اين نظر تنها مقدمه‌اي بر نظريه اجراي خط‌مشي است. اين کتاب در 13 فصل تدوين شده است.