مباني حقوق شهروندي در نظام اداري ايران
: نعمت مهدوي راد، دکتر سيد مهدي الواني، دکتر اسماعيل ملک اخلاق
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۷
۰ ریـال
دستگاه‌هاي اجرايي دولت بايد در روابط خود با شهروندان؛ خدمتگزاري پاسخگو، مؤدب، دقيق، صادق، امين، گشاده‌رو و قابل دسترس باشند. اين کتاب مي‌کوشد با توجه به سرفصل‌ دوره مصوب سازمان اداري و استخدامي کشور به مواد منشور حقوق شهروندي، حقوق شهروندي در نظام اداري را تبيين کند. کتاب در 4 فصل زير تدوين شده است: مباني و الگوهاي رابطه مردم و دولت، حقوق شهروندي در نظام اداري، حق مشارکت در اداره امور عمومي و حق سلامت اداري.