بهبود سازمان هاي دولتي از طريق خودارزيابي
مؤسسه مديريت دولتي اروپا
جمال بوستان زر
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۵
۵۰,۰۰۰ ریـال
کتاب حاضر، اثری کاربردی است که بر اساس يک مدل اجرايی 2 حوزه‌ای و 9 معياری با عنوان بهبود سازمان‌های دولتی از طريق خودارزيابی عمومی در اروپا تدوين و به اجرا گذاشته شده است که به بهبود و تعالی سازمان‌های دولتی منجر شده است. اين اثر از مفاهيم و کليات تا مراحل اجرای مدل را به طور کامل در بر مي‌گيرد و مي‌تواند راهنمای عمل بسيار مناسبی برای مديرانی باشد که قصد دارند عملکرد سازمانشان را با کمترين زمان و هزينه بهبود بخشند.