اجراي خط مشي عمومي
سيد مهدي الواني و ميثاق شلويري
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ ریـال
خط‌مشی‌های عمومی، اصولی کلی‌اند که از ارزش‌های حاکم بر جامعه، ایدئولوژی و ساختار اجتماعی و سیاسی موجود در کشور نشأت گرفته، به عنوان الگوی اصلح در عملکردها و اقدامات جامعه بکار می‌روند. بدین ترتیب ارزش‌ها، جهان‌بینی و ساخت اجتماعی- سیاسی موجود در جامعه اجزای تشکیل دهندة خط‌مشی عمومی‌اند؛ خط‌مشی عمومی، الگوی کلی فعالیت‌های دولت در یک زمینه خاص است که دارای هدف و مقصودی می‌باشد. اين کتاب به تبيين نحوه‌ی اجرای خطمشی عمومی پرداخته است.