بهبود روش ها و حیطه عملکرد آن
دکتر خدابخش داشگرزاده
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۸۰,۰۰۰ ریـال
سازمان های پیچیده امروزی با آنچه در آغاز پا به عرصه وجود گذاشت، متفاوت است. هم اکنون، تحلیل سازمان در قالب تئوری سیستم ها امکان پذیر است؛ زیرا دیدگاه های مکانیکی دیگر قادر به تبیین قانونمندی حاکم بر سازمان نیستند.این کتاب دو مبحث عمده را تحلیل می کند؛ مبحث نخست که قسمت نگرشی مطالب است؛ سعی در آشنا ساختن خوانندگان با مقوله و جایگاه علمی و عملی بهبود روش ها در مجموعه دانش مدیریت و نیز ایجاد نگرش سیستمی در خواننده به عنوان پیش شرط استفاده از فنون بهبود روش ها دارد. مبحث دوم، قسمت آشنایی و کاربری مراحل و فنون بهبود روش هاست که خواننده را نخست با مراحل اجرائی بهبود روش ها در قالب یک طرح پژوهشی آشنا می سازد و در چهار فصل توسط نویسنده محترم به نگارش درآمده است. برخی از آنها عبارتند از: مراحل تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم ها و روش ها، فنون مورد استفاده در بهبود سیستم ها و روش ها و...