خودآموز تحقيق در عمليات
دکتر منصور مومني و بهمن حاجي پور
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۹۰,۰۰۰ ریـال
مدیران در بسیاری از مواقع باید تصمیم هایی اتخاذ کنند. تحقیق در عملیات علمی است که با به کارگیری روش های کمّی در تصمیم گیری بهینه به مدیران کمک می کند. متأسفانه استفاده از این روش ها هنوز در کشورمان جا نیفتاده است که یکی از علل آن شاید ناآشنایی بیشتر مدیران با تکنیک های این علم باشد. این کتاب می کوشد مباحث تحقیق در عملیات را به زبان ساده و در قالب مثال های کاربردی به خواننده بیاموزد و کوشش شده است علاوه بر حفظ سادگی نوشتار، تا حد ممکن مثال ها و مسائل در حوزۀ خاصی از مسائل مدیریتی یعنی: مالی، منابع انسانی و بازاریابی متمرکز شود. در هر فصل کتاب سعی شده است ابتدا مدل مربوط همراه با مفروضات آن بیان شود؛ سپس مطالب با مثال های سادۀ دارای راه حل، گام به گام آمده است. این اثر شامل 8 فصل است که برخی از آنها عبارتند از: روش های حل برنامه ریزی خطی، مدل های شبکه، کاربردهای برنامه ریزی خطی و غیره.