شناسايي نيازهاي آموزشي بر پايه هدف ها
سالي اسپارهاک
دکتر محمد صائبي و حميدرضا آذرگون
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۲
۳۰,۰۰۰ ریـال
طراحی و تهيۀ دوره های آموزشی، مشارکت همه جانبه عالمان و متخصصان این رشته را می طلبد؛ اما شکی نیست که با نگرش به جایگاه ویژه آموزش شغلی از این بخش انتظار می رود که تکاپوی بیشتری داشته باشد. این اثر درواقع راهنمای عملی بسیار مناسب و روانی است در شناخت درست نیازهای آموزشی که استفاده کننده از این کتاب با توجه به نوع نگارش و به کارگیری تصاویر و نکات مفید و برانگیزانندۀ آن می تواند براساس نیازهای مردم و کار مطابق با خواسته های سازمان خود اقدام کند؛ از این رو مترجمان توانمند اثر با توجه به رسالت خود بر آن شدند تا با ترجمۀ این اثر، گامی در راه اعتلای عملکرد شغلی از طریق مدل های آموزشی بردارند. این کتاب در 11 فصل ترجمه شده است که برخی از آنها عبارتند از: برنامه ریزی تجزیه و تحلیل نیازها، تعیین نیازهای آموزشی، برنامه ریزی طرح آموزشی، دسته بندی اطلاعات و غیره. این اثر برای برنامه ریزان آموزشی، دانشجویان آموزش و مدیران و دست اندرکاران آن مفید است.