مديريت تعارض و فنون مذاکره
نعمت مهدوي راد
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۲
۹۰,۰۰۰ ریـال
درسنامه کنونی، منبع آموزشی دوره « مديریت تعارض و فنون مذاکره» از مجموعه دوره های تربیت مدیر سطح پایه است که براساس سرفصل های دوره و برای بهره برداری فراگیران طراحی و تدوین شده است. افراد در سازمان ها برای کسب قدرت و منافع با یکدیگر به رقابت می پردازند و همین امر بین آنها اختلاف عقیده و ارزش گذاری به وجود می آورد و تعارض را در سازمان ایجاد می کند؛ بدين ترتیب تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی محسوب می شود. یکی از راه های ارتباطی حل تعارض، مذاکره با اشخاص است که برای دستیابی به موفقیت باید با برنامه ریزی، راهبردها، روش ها و تاکتیک های مذاکره آشنایی داشت.