مجموعه کامل قوانين و مقررات محشاي رسيدگي به تخلفات اداري
مختار محمدي
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
از جمله مشاغلی که از اهميت و گستردگی قابل توجهی برخوردار است، مشاغل مربوط به حوزۀ فعاليت هيأت‌های رسيدگی به تخلفات اداری است که از نظر ماهيت کاملاً تخصصی و چندبعدی آن (اداری، حقوقی و فنی) تاکنون در اين زمينه، منابع مکتوب و تخصصی مطمئنی چاپ نشده است. مؤلف محترم اين کتاب با استفاده از تجربه و اطلاعات ارزشمندی که طی سال ها تجربه فعاليت در دبيرخانه هيأت عالی نظارت و اطلاعات به دست آورده است و با استفاده از قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی، تصويب نامه‌های هيأت عالی نظارت و نظرهای دبیرخانه آن که در پاسخ به استعلام نظرها و نيز سؤالات مطرح شده در همايش‌های کشوری رسيدگی به تخلفات اداری ابراز شده؛ این مجموعه را گردآوری و تدوین نموده است. مطالعه این اثر برای آشنایی «کارمندان» با وظايف، تکاليف و حقوق قانونی خويش و نيز بهبود فعاليت کارگزاران امر رسيدگی به تخلفات اداری، به‌ويژه «هيأت‌های رسيدگی به تخلفات اداری کارمندان» می‌تواند سودمند باشد.