مديريت استراتژيک منابع انساني
مايکل آرمسترانگ
دکتر محمد صائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
امروزه با گذشت بيش از يک قرن از عمر مديريت علمی؛ نظريه پردازان و سياستمداران بزرگ دنيا، توجه مديران عالی بخش دولتی، سازمان‌ها و... را به هدف‌ها و برنامه‌های استراتژيک جلب کرده‌اند. درحقيقت، ماهيت مديريت استراتژيک منابع انسانی جنبۀ مفهومی دارد و نگرشی کلی است دربارۀ چگونگی دستيابی به ترکيب استراتژی‌های سازمان و منابع انسانی.
کتاب حاضر که ترجمۀ ويرايش چهارم کتاب «مديريت استراتژيک منابع انسانی- راهنمای عمل» است؛ دو ويژگی دارد: نخست، شماری از وظايف منابع انسانی را به طور مستقل با نگرش استراتژيک تشريح می‌کند و دوم، ابزارهایی را برای تحليل، برنامه‌ريزی و اندازه‌گيری ابعاد استراتژيک منابع انسانی ارائه می‌دهد که برای مديران جنبۀ کاربردی و برای دانشجويان تحصيلات تکميلی در رشتۀ مديريت، ارزش پژوهشی دارد.
برای درک مديريت استراتژيک منابع انسانی، نخست بايد مفاهيم مديريت منابع انسانی و استراتژی را آن گونه که به ترتيب در فصل‌های يک و دو از بخش يکم (چارچوب مديريت استراتژيک منابع انسانی) آمده اند، درک کنيم؛ سپس در فصل سوم، مفهوم مديريت استراتژيک منابع انسانی بررسی می‌‌شود.بخش دوم به نقش مديريت و منابع انسانی در مديريت منابع انسانی و نيز به فرايندهای تدوين و راه‌اندازی استراتژی‌های منابع انسانی می‌پردازد. بخش سوم، همۀ عرصه‌های اصلی منابع انسانی را که استراتژی‌ها درون آنها تدوين می‌شوند؛ دربرمی گيرد. کتاب با ارائه جعبه ابزاری برای تدوين و ايجاد استراتژی‌های منابع انسانی از راه بازنگری استراتژيک پايان می‌پذيرد.