آشنايي با نظام هدفمند کردن يارانه‌ها
دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزش
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۰
۲۵,۰۰۰ ریـال
يارانه‌ها، يکی از ابزارها و سياست‌های بسيار مهم دولت‌ها به شمار می‌آيند که برای حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان برقرار و اعمال می‌شود؛ با توجه به اينکه پرداخت يارانه‌ها هزينه سنگينی بر اقتصاد کشورها وارد می‌کند؛ از اين رو دولت‌ها برای اعمال تخصيص عادلانه و بهينه منابع کشورها، ناگزير به اجرای برنامه‌های هدفمندسازی يارانه‌ها و در پی آن، اصلاح سيستم‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. در ايران نیز نظام هدفمند کردن یارانه‌ها يکی از مهم‌ترين محورهای طرح تحول اقتصادی است تا تضمين‌کنندۀ رشد اقتصادی پايدار برای همه نسل‌های کشور در حال و آينده باشد. اين کتاب در چهار فصل تنظيم شده است که خواننده با مفاهيم، پيشينه و هدف‌های يارانه‌ها آشنا شود؛ سپس به هدفمندسازی يارانه‌ها و اجرای طرح پی ببرد.