مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي اجرايي
دکتر مرتضي عزتي
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۰
۴۰,۰۰۰ ریـال
لازمۀ پيشرفت اقتصادی، توجه به مقولۀ فرهنگ مصرف و تدوين راهکارهايي برای سامان‌بخشی به آن در فضای فرهنگ ايرانی- اسلامی با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌های بومی و ملی است. کتاب تأليفی حاضر دربارۀ «مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف» در قالب سرفصل‌های مصوب است که برای دورۀ آموزشی کارکنان دولت طراحی شده است و ضمن اينکه همه فصل‌های لازم را دربرمی‌گيرد، به جنبۀ کاربردی و قابليت استفادۀ کارکنان دستگاه‌های اجرايي از اين متن توجه لازم شده است؛ به گونه‌ای که در آغاز هر فصل، اهداف کلی و رفتاری مشخص شده، محتوای کلی بيان شده و در پايان آن، جمع‌بندی مباحث ارائه شده است. فصل اول، تعريف‌ها، مفهوم‌ها و مبانی اصلاح الگوی مصرف را مطرح می‌کند؛ فصل دوم، ضرورت و پيامدهای اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرايي را تبيين می‌کند؛ فصل سوم، مقايسه الگوهای مصرف ايران و جهان يا الگوی مطلوب را نشان می‌دهد؛ فصل پنجم، برنامه‌های دستگاه‌های اجرايي برای مديريت منابع را در راستای اصلاح الگوی مصرف همراه با پيشنهادهایی در اين زمينه مطرح می‌کند.