قانون مديريت خدمات کشوري (همراه با آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ملحقات)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاونت حقوقي امور مجلس و استانها، امور مجلس و استانها
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۰
۱۲۰,۰۰۰ ریـال
قانون مديريت خدمات کشوری به عنوان مهم‌ترين سند اصلاح اداری و مديريت دولتی بر پايه اصول اعتقادی، اخلاقی و احکام دين مبين اسلام، قانون اساسی، سند چشم‌انداز ايران در 1404، سياست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران تهيه و تنظيم شده است. همان‌گونه که آشکار است؛ برقراری نظم، آرامش، امنيت و عدالت؛ در گروی استقرار و اجرای قوانين مطلوب و موثر است و نبود يا کمبود قانون، آگاه نبودن به آن و يا ضعف در اجرا، موجب پيامدهای منفی گستردۀ اجتماعی، فرهنگی و سياسی خواهد شد. اين کتاب دربردارندۀ پانزده فصل، (128) ماده و (106) تبصره است. اين مجموعه شامل:‌ متن کامل قانون مديريت خدمات کشوری، احکام قانونی بودجه سنواتی مرتبط با نظام اداری سال‌های: 1388، 1389 و 1390، آيين‌نامه‌های قانون، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پرسش و پاسخ‌های مربوط به آن و پيوستها ست.