آشنايي با نظام و آيين‌نامه دورکاري
دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۶۰,۰۰۰ ریـال
تأثير گسترش روزافزون فناوری اطلاعات (IT) بر زندگی روزمره سبب شده است که اين پديده بر امور اداری نيز مؤثر باشد؛ به طوری که به عنوان روشی سودمند در کانون توجه صاحب نظران، مديران و سازمان‌ها قرار گرفته است. يکی از اين امور، دورکاری است. از آنجا که دورکاری در بهبود عملکرد سازمان‌ها، مديريت شهری و حفظ سلامت محیط زيست برای شهروندان، همچنين جلوگيری از آلودگی هوا و برطرف کردن مشکلات سازمانی و عمومی مورد توجه مديران و دولتمردان قرار گرفته است؛ بر همين اساس، آيين‌نامه دورکاری به تصويب رسيد که بر اساس آن، کليه دستگاه‌های اجرايي در بخش دولتی موظف شدند بخشی از فعاليت‌ مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی خود را به روش دورکاری انجام دهند.