فن گزارش نويسي
دکتر رضا کريمي شرقي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۳۰,۰۰۰ ریـال
یکی از دلایل مسکوت ماندن اندیشه ها، مهارت ها و بالندگی بسیاری از کارشناسان و مدیران لایق، مستند نشدن عملکرد اثربخش آنان به صورت گزارش به سازمان و جامعه است و این به دلیل آموزش ندیدن و نداشتن تجربه و مهارت در این فن است. کتاب در 9 فصل به قلم استاد ارجمند آقای دکتر شرقی به نگارش درآمده است که برخی از فصل ها عبارتند از: گزارش ادواری، گزارش گروهی، گزارش های رسمی کوتاه، گزارش رسمی بلند، گزارش های مبسوط و غیره. خواندن اين کتاب برای همۀ کارمندان اداری و مدیران سازمان ها برای تهيۀ گزارش مفید است.