دنياي نوين مديريت الکترونيک منابع انساني
هل جي.گيوتال، دايانا ال.استون
دکتر محمدصائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۵۰,۰۰۰ ریـال
کتاب حاضر، انبوهی از تازه ترین اطلاعات و توصیه های علمی را دربارۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی برای بهره برداری دست اندرکاران منابع انسانی و روان شناسان صنعتی و سازمانی ارائه می کند. نویسندگان، مباحث و موضوع های گوناگونی را از جمله ایجاد دگرگونی در نظام مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها، نظام های گزینش، تاثیر دورآموزی، مدیریت عملکرد و نظام های حقوق و دستمزد در حوزۀ مدیریت الکترونیک منابع انسانی مطرح کرده اند.