کاربرد انديشۀ سيستمي
درک هيچينز
رشيد اصلاني
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۶۰,۰۰۰ ریـال
در این کتاب، نویسنده ضمن معرفی تئوری سیستم ها و ویژگی های هر سیستمی؛ به چگونگی کارکرد سیستمی طبیعت پرداخته، طراحی کالبد انسان را به صورت سیستمی بسیار دقیق و شگفت انگیز از آفرینش معرفی نموده؛ سعی کرده است اصولی را به عنوان فرضیه واحد سیستمی مطرح کند تا به یک مدل عام مرجع از سیستم برسد و سرانجام به شرح تکنیک های کاربردی نگرش سیستمی در فرایند ایجاد سیستم های تازه پرداخته است. این اثر در چهار بخش و 13 فصل ترجمه شده است که برخی از آنها عبارتند از: شناخت سیستم ها، فرضیۀ واحد سیستمی، مدل های فرایند و ساختار، مدل عام مرجع، معماری سیستم ها، تکنیک پنداری، ایجاد سیستم های مناسب آینده، شیوۀ طبیعت و غیره که می تواند مورد توجه و استفادۀ استادان، پژوهشگران و دانشجویان مدیریت قرار گیرد.