درسنامه آشنايي با ده برنامه‌ي تحول اداري و شاخص‌هاي مرتبط با آن
دفتر برنامه‌ريزي و توسعۀ آموزش
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۸۵,۰۰۰ ریـال
تحول در نظام اداری و مديريت دولتی، ضرورتی انکارناپذير و حياتی است. ده برنامۀ تحول در نظام اداری که از متن سياست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری)، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران، قانون برنامۀ پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درچارچوب سياست‌های کلی دولت خدمتگزار سرچشمه گرفته است؛ بر آن است تا با توانمندسازی دستگاه‌های اجرايي کشور و تربيت مديران و کارشناسان کارامد و تحول‌آفرين، گامی در جهت توسعه و پيشرفت نظام اداری کشور بردارد. درسنامۀ حاضر به عنوان چکيده‌ای از مجموعه منابع آموزشی دورۀ «آشنايي با ده برنامۀ تحول اداری و شاخص‌های مرتبط با آن است که بر اساس سرفصل‌های دوره و برای بهره‌گيری فراگيران تدوين شده است.