مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
شيمون دال. دولان، رندال اس. شولر
دکتر محمد علي طوسي، دکتر محمد صائبي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۵
۳۰۰,۰۰۰ ریـال
مديريت منابع انسانی، جايگاهی رفيع در برنامه‌های پرورش مديران يافته است؛ با توجه به اهمیتی که منابع انسانی در پيشبرد مقاصد سازمان دارند و گرانبهاترين سرمايه آن به شمار می‌آيند و با توجه به استقبال استادان، دانشجويان، مديران و کارشناسان رشته‌های مديريت از اين کتاب، مترجم توانمند جناب آقای دکتر صائبی با درايت و قلم شيوای خود در ويرايش جديد کتاب حاضر، دو فصل از منابع علمی که مورد نياز جامعه مخاطب و دانش‌پژوهان مديريت منابع انسانی است؛ ترجمه و بدان افزودند تا به صورت کتاب تازه‌ای در دسترس اين گروه قرار گيرد. ترجمه کنونی در 19 فصل به زبان فارسی برگردان شده است.