روشهاي تحقيق در مديريت
اوماسکاران
دکتر محمد صائبي، دکتر محمود شيرازي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۵
۳۰۰,۰۰۰ ریـال
مدت‌هاست که دانشجويان مقاطع مختلف رشته‌های مديريت در کشورمان برای گذراندن درس روش تحقيق از کتاب‌هایی استفاده می‌کنند که عنوان‌های ديگری داشته‌اند؛ مانند: «روش‌های تحقيق در علوم اجتماعی»، «روش‌های تحقيق در علوم رفتاری» و غيره؛ ولی شايسته بود روش‌های تحقيق در مديريت نيز جداگانه نگارش شود که با ترجمه کتاب فوق اين امر انجام شد.
کتاب حاضر با تکيه بر سبک ساده و روان(در ترجمه)، مطالب را با گرايش کاربردی ارائه می‌دهد. منابع فهرست براساس اجزای مباحث فصول کتاب، دسته‌بندی شده و حتی شمارۀ صفحات اين منابع نيز آمده است. چگونگی استفاده از رايانه برای گردآوری داده‌ها و تحليل‌های آماری و واژه‌نامۀ توصيفی از ديگر ويژگی‌های آن است.
رويکرد اين کتاب، کمک به دانشجويان است تا دانش و مهارت‌های عملی خود را پرورش دهند و اجرای طرح‌های تحقيقاتی را درک کنند. برای دستيابی به اين هدف‌، پرسش‌ها و تمرين‌های عملی ارائه شده است. تفسير نتايج و تحليل داده‌ها نيز با استفاده از خروجی‌های رايانه‌ای در مورد يک طرح پژوهشی مديريتی واقعی جزء به جزء بيان می‌‌‌شود. اين کتاب در آغاز برای دانشجوِيان کارشناسی و کارشناسی ارشد مفيد است. دانشجويان دوره‌های دکتری مديريت نيز می‌توانند از اين منبع استفاده کنند.