تجربه چند کشور در برنامه ريزي
فيروز توفيق
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۳
۲۵,۰۰۰ ریـال
اين کتاب بر اساس تجربۀ بیش از نیم قرن برنامه ریزی در ایران تدوین شده است. در پژوهش انجام شده نیم نگاهی نیز به روش ها و گرایش های برنامه ریزی در چند کشور صاحب تجربه افکنده شده است تا از این راه، امکان ارزیابی قوت و ضعف برنامه ریزی ایران در پرتوی تجربه جهانی فراهم شود. کتاب در هفت فصل تدوین و گردآوری شده است. اين اثر به پژوهشگران و دانشجویان برنامه ريزی کشور برای ترسيم و تهيه برنامه کمک شایانی می کند.