شميم عدالت
دکتر لطف ا... فروزنده دهکردي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۹۰,۰۰۰ ریـال
این کتاب، مجموعه برنامه های پخش شده از صدای جمهوری اسلامی دربارۀ تحول اداری در دستگاه های دولتی با محوریت عدالت اداری و مدیریت اسلامی است که دربردارندۀ مجموعه مطالب ارزنده و آموزنده ای برای عموم مدیران و کارکنان دولت در همۀ دستگاه های اجرایی کشور هست. مدیریت اسلامی، نقد اندیشه های غربی مدیریت، مفهوم عدالت، سیاست های کلی نظام اداری، توانمندسازی، سرمایه انسانی و حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت از مهم ترین موضوعاتی هستند که در این مجموعه مفصل بدان پرداخته شده است.