سازمان هاي کارآفرين
جليل صمدآقايي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۴۰,۰۰۰ ریـال
سازمان های امروزی بايد انقلابی در ذهن مديران و کارکنان خود ايجاد کنند تا مفهوم سازمان، کار، کيفيت، رقابت، سود و غيره در نظر آنان دگرگون شود؛ از اين رو مديريت مدل های ذهنی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است؛ تا همۀ کارکنان، روحيۀ کارآفرينی بیابند و بتوانند به راحتی، مستمر و به طور فردی يا گروهی، فعاليت های کارآفرينانۀ خود را اجرا کنند. ايجاد چنين سازمانی به عوامل کليدی نياز دارد که بدان پرداخته شده است. اين کتاب در 10 فصل تدوين شده است. با عنايت به اين که زمان زيادی از بحث آکادميک کارآفرينی نمی گذرد؛ به ويژه کارآفرینی سازمانی که از سال 1985 به طور جدی مطرح شده است و اهميت آن روز به روز برای کارکنان، مديران، دانشجویان رشته های: مدیریت، بازرگانی و اقتصاد بارز است؛ می تواند برای آنان مفید باشد.