راز موفقيت؛ کار تيمي
ريچارد واي چانگ
سيدامين الله علوي و محمد هاشم غرقي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۵,۰۰۰ ریـال
موفقیت هر تیم بستگی به افرادی دارد که آن را تشکیل می دهند. اگر اعضای تیم به طور موثر ارتباط برقرار نکنند؛ در تعارض مداوم و فاقد انگیزش قرار می گیرند و تیم موفق نخواهد شد. این کتاب اصول و روش های کار تیمی موثر را بیان می کند؛ همچنین راه هایی را مطرح می سازد که کمک می کند اعضای تیم شما با هم بهتر کار کنند و به شما کمک می کند که انگیزش و تحرک را افزایش دهید. این اثر در هفت فصل و با زبان ساده توسط استادان ارجمند جناب آقای دکتر علوی و آقای غرقی به زبان فارسی برگردانده شده است. برخی از فصل ها عبارتند از: کاربرد مهارت های گوش دادن فعال، رفع تعارض ها و قبول تنوع در تیم.