حاکميت
آنه مته کاير
دکتر ابراهيم گلشن و علي آدوسي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۶
۹۰,۰۰۰ ریـال
حاکمیت در این نوشتار؛ وضع، به کارگیری و اعمال قواعد در سطوح زیرملی، فراملی و جهانی میان افراد، سازمان ها، شبکه ها و حکومت هاست؛ از این رو حوزه های وسیعی را دربرمی گیرد که از حکومت به مراتب فراتر می رود و رشته های بسیاری همچون: اقتصاد، سیاست، علوم اداری، مدیریت و غیره را تحت تاثیر قرار می دهد؛ البته در اینجا، زیررشته های علوم سیاسی از جمله: خط مشی گذاری، اداره امور عمومی و سیاست های مقایسه ای بیشتر مدنظر هستند، بنابراین حاکمیت به صورت ابرخط مشی و اصول حاکم بر قواعد تصمیم گیری و و سیاست گذاری جلوه گر می شود. این کتاب در هشت فصل ترجمه شده است که برخی فصل های آن عبارتند از: حاکمیت در اداره عمومی و خط مشی عمومی، حاکمیت در روابط بین الملل، حاکمیت در سیاست های تطبیقی، نظریه های مردم سالارشدن، حاکمیت و بانک جهانی.