ماهيت و مباني سياست هاي کلي نظام اداري
ابراهيم موسي زاده و نعمت مهدوي راد
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۲
۷۰,۰۰۰ ریـال
در اين کتاب، نویسندگان به تبیین مبانی نظری سیاست های کلی نظام اداری در دو حوزۀ مدیریت و حقوق، همچنین ارائه الگوی اجرایی نمودن آن تلاش نموده اند. در این مجموعه، مباحث زير مطرح می شود: تعریف سیاست های کلی نظام، کارکردهای سیاست های کلی، دیدمان حاکم بر سیاست های کلی نظام اداری، الگوی اجرایی نمودن سیاست های کلی، برنامه تحول مبتنی بر سیاست های کلی و ارزشیابی درجه تحقق سیاست های کلی نظام اداری.