پيام‌هاي مديريتي (استخراج شده از بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۲۰,۰۰۰ ریـال
-