مباني مديريت اسناد
منوچهر اميرشاهي
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ ریـال
بدون تردید، در هر سازمان نگهداری و بهره برداری از اسناد و مدارک بستگی به استقرار نظام درست تنظیم اسناد، بویژه اجرای دقیق آن دارد. نبودن یک سیستم و برنامه منظم و مدون برای طبقه بندی، تنظیم و نگهداری و سرانجام؛ استفاده از اسناد و مدارک، موجب تراکم پرونده ها، کندی در مراحل انجام کار، دوباره کاری و اخلال در گردش مکاتبات و اجرای وظایف آن سازمان می شود. در این مجموعه، اصول مدیریت ارسال و مراسلات و مدیریت بایگانی نامه ها از مرحله ایجاد، دریافت، ثبت تا بایگانی بررسی شده است. در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با تدوین کتاب حاضر، مطالبی به چاپ های بعدی افزوده شده است. این اثر را نویسنده محترم در 6 بخش گردآوری و تدوین نموده است که برخی از آنها عبارتند از: اصول روش های بایگانی، بایگانی نقشه ها، رایانه و استفاده از آن در تنظيم اطلاعات.