تصميم گيري در شرايط بحران و فرايند خط مشي گذاري
رابرت تي.کلمن
دکتر ابوالقاسم حکيمي پور، محسن وارثي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۴,۰۰۰ ریـال
این اثر با هدف مروری بر فنون تجزیه و تحلیل تصمیم و به منظور تدریس برای دانشجویان دوره های کارشناسی و ارشد نوشته شده است. هدف از تجزیه و تحلیل تصمیم، کمک به تصمیم گیرنده است تا دربارۀ مسأله ای معین از جمله در مورد ساختار کلی آن؛ همچنین سلیقه ها (ترجیحات) و عقاید خود بخوبی بیندیشد. تجزیه و تحلیل تصمیم، از سویی یک الگوی کلی و از سوی دیگر، مجموعه ای از ابزارها را در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد تا به کمک آنها، الگویی از موقعیت تصمیم گیری خود ایجاد نماید و آن را تحلیل کند. این کتاب در 9 فصل ترجمه شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: سازماندهی تصمیم ها، مبانی احتمالات، انواع نگرش ها دربارۀ خطرپذیری، ارزش اطلاعات و غیره.