هنر و مهارت موردنويسي
ويليام نامس و مارگريت نامس
دکتر ابراهيم گلشن و کوروش محمد خراساني
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۶
۴۰,۰۰۰ ریـال
مورد و موردنويسی به عنوان روی آوری پژوهشی به پدیده ها و ابزار آموزشی از دیرباز مورد توجه و مطرح بوده است؛ اين روی آوری به پژوهش و ابزارسازی، نه تنها در عرصه های مختلف علمی، بلکه در آموزه های دینی به صورت داستان ها یا قصه ها نيز همواره نقش مهمی در راهنمایی، تربیت و آموزش داشته است. اين کتاب، اثر دو نفر از استادان برجسته در این رشته است که سالهاست به نوشتن، مرور و تدریس به کمک « مورد» در زمینه مدیریت تصمیم گیری و راهبردی اشتغال دارند؛ از اين رو کتاب حاضر دستورالعملی به معنی کاملاً کاربردی در این زمینه است که ضمن معرفی انواع و اجزای آن، به دو گرايش پژوهشی و آموزشی پرداخته است. برجستگی کتاب حاضر در مقايسه با انواع مشابه، تفصيلی بودن آن است.