: مديريت بودجه در بخش عمومي و رويکردهاي نوين آن
دکتر ابراهيم عباسي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۷
۰ ریـال
مدیریت مهم ترین عامل در حیات سازمان هاست و فرایندی برای دستیابی به اهداف سازمان از طریق به کارگیری منابع موجود است؛ از این رو اقدامات سازمان یافته ای برای تأمین این روند ضروری است؛ یکی از اقداماتی که می تواند این حرکت را تسهیل و موفقیت اجرای برنامه های توسعه ملی را تضمین کند، تواناسازی مدیران از طریق ارائۀ منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مجموعه درسنامه ای که معرفی شد، ویژۀ مدیران میانی است. این اثر در چهار فصل گردآوری و تنظیم شده است که عبارتند از: روش های تخصیص منابع، بودجه ریزی تفصیلی، بودجه ریزی نوین در چارچوب GFS و مفاهیم و ضوابط بودجه ریزی در بخش عمومی.