مديريت بر ناشناخته ها
رالف دي استسي
محسن قدمي و مسعود نيازمند
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۸
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
مدیریت برناشناخته ها کاربرد نگرش های علمی جدید را در امور بازرگانی، اقتصادی و سازمانی نشان می دهد؛ بنابراین در این کتاب کوشش خواهد شد که مفهوم این درک نوین از ناپایداری محصور و محدود بررسی شود. هدف اصلی، برانگیختن مدیران به تجدیدنظر و سؤال از دانسته های قبلی شان دربارۀ سازمان و کنترل سازمانی و معطوف ساختن توجه آنان به وجود مسیرهای راهبردی نوین است. مخاطبان این کتاب، مدیرانی هستند که علاقه مندند تا سازمانشان به مرز خلاقیتی برسد که برای موفقیت و ادامه حیات در دنیای امروزی نیاز است و در این راستا، راهکار مناسبی ارائه می دهد؛ همچنین برای کسانی که می خواهند بدانند چگونه برخی سازمان ها در خاور دور در سالیان اخیر به موفقیت دست یافته اند.