برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي
دکتر سيد محمد زاهدي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۶۰,۰۰۰ ریـال
یکی از ابزارهایی که مدیریت هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود بدان نیاز دارد؛ برنامه ریزی است که موجب می شود برنامه های توسعه ملی نیز به درستی اجرا شود. تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مطالب این کتاب در سه بخش و هشت فصل تنظیم شده است. بخش اول شامل مبانی، بخش دوم، برنامه ریزی استراتژيک و بخش سوم، برنامه ریزی عملیاتی است. برخی از فصول این اثرعبارتند از: تقسیم بندی و انواع برنامه ها، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی عملیاتی، هدف و پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی و آشنایی با فنون برنامه ریزی.
در پایان هر فصل، پرسش هایی برای درک بهتر و مرور مطالب آموخته شده طرح و علاوه بر آن، پرسش های کاربردی نیز به منظور استفاده از مباحث در محیط کاری ارائه شده است؛ همچنین در پایان هر بخش، 15 پرسش چهارگزینه ای دربارۀ مطالب آن بخش درج شده که به همراه پاسخنامه در پایان کتاب است.