بالندگي سازماني
مرحوم دکتر محمد علي طوسي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۲
۱۶,۰۰۰ ریـال
جنبش بالندگی سازمانی، دگرگونی، بهپویی، تازه گردانی و دستیابی به برتری های بزرگ را در شمار هدف های نخستین خود قرار داده و برای رسیدن به آنها سازوکارهای مناسب را فراهم آورده است. کتاب کنونی که مجموعه ای از نوشته های علمی بسیاری از صاحب نظران دانش مدیریت است، به گونه ای گردآوری شده تا بتواند پیام شکوفایی و برتری جویی را میان جامعه کارکنان سازمان های اداری، صنعتی، بازرگانی و خدماتی برانگیزد و کارکنان و مدیران را در برگزیدن راهی سزاوار و شایسته یاری دهد.این کتاب در هجده فصل به قلم شیوای مرحوم دکتر محمدعلی طوسی به نگارش درآمده است. برخی از فصل های کتاب عبارتند از: سیاست های راهبردی، تدبیرهای کاربردی و کوشش های بالندگی سازمانی، ویژگی ها و مبانی فراگرد بالندگی سازمانی، پرورش مدیریت و بالندگی سازمانی، سازمان های غیررسمی و...
این کتاب می تواند برای دانشجویان، مدیران سازمان ها، استادان رشته مدیریت و دیگر دانش های رفتاری راهگشا باشد.