قانون مديريت خدمات کشوري
مرکز آموزش مديريت دولتي – دفتر تدوين و نشر منابع علمي و آموزشي
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۹
۲۰,۰۰۰ ریـال
مديران و کارکنان نظام اداری به عنوان سرمايه انسانی، اصلی‌ترين و با اهميت‌ترين رکن نظام اداری به شمار می‌آيند و مديريت درست امور مربوط به آنها مانند: استخدام، آموزش، توانمندسازی، حمايت و ارزيابی عملکرد؛ زمينه‌ساز شکوفایی و بالندگی نظام اداری خواهد شد.
قانون مديريت خدمات کشوری، دستاورد تلاش و همفکری کارشناسان و صاحب نظران حوزۀ نظام اداری است که در آن فضايي نو و پويا برای مسائل اداری کشور طراحی شده است و استقرار آن، با همدلی و مشارکت همۀ دست اندرکاران امکان پذير می‌شود.
اين کتاب، در 15 فصل طراحی شده است؛ همچنين شامل آيين نامۀ انتقال کارکنان متقاضی از تهران و چندين قانون ديگر است که دانستن آن برای همۀ کارمندان و دست اندرکاران نظام اداری سودمند و لازم است.