آسيب‌شناسي عملکرد کارکنان
فرديناندوف. فورنيز
دکتر سيد محمد زاهدي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۶۰,۰۰۰ ریـال
موفقيت در امر مديريت در گروی شناخت صحيح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با آنها و ترغيب آنان به کوشش در جهت دستيابی به اهداف سازمان‌هاست.
کتاب آسيب شناسی عملکرد کارکنان يکی از منابعی است که در اين زمينه منتشر شده و مطالب آن مبتنی بر تحقيقات گسترده‌ای است که طی ساليان بسيار انجام يافته و موضوعات به دور از جنبه‌های نظريه‌پردازانه صرف ارائه شده است. در واقع، هدف چنين است که به شما نشان دهد چه کارهایی می‌توانيد بکنيد تا آنچه را هميشه از کارکنان انتظار داريد؛ به نحو مطلوب انجام دهند. کتاب بر مديريت مداخله‌گرانه و استفاده از مداخله‌های پيش کنشی برای دوری از بروز مشکلات تاکيد دارد؛ به جای آنکه نسبت به مسائلی پس از وقوع آنها عکس‌العمل نشان داده شود. هر فصل از کتاب بر يک علت انجام ندادن کار تاکيد دارد. در آغاز، هر علت در شکل‌های متنوع آن معرفی می‌شود؛ سپس راه‌حل‌های پيشگيرانه ارائه می‌شوند.
اين کتاب برای مديران و سرپرستان امور اداری کاربرد فراوانی دارد.