حاکميت محلي از تراکم زدايي تا تمرکز زدايي
دکتر عبدالحميد شمس
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۰
۴۵,۰۰۰ ریـال
حاکميت محلی و اجرايي کردن تمرکززدايي در کشورهایی که اقوام مختلفی در آنجا زندگی می‌‌کنند؛ از اهميت روزافزونی برخوردار است. در اين زمينه، دولت‌های مرکزی از نظر اخلاقی موظف هستند زمينه‌هایی فراهم آورند تا شايستگی‌ها و قابليت‌های محلی؛ چهره خويش را آشکار سازند. شوراهای شهر و استان، با اختيارات و قدرت کافی، مهم‌ترين راهکاری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز بر آن تأکيد شده است. مطالعه اين کتاب به ما می‌آموزد که حاکميت ملی و محلی را می‌توان در چارچوب حاکميت قانون برپا کرد؛ در واقع، آشنایی با اين مفاهيم، لازمۀ ورود به قلمروی تمرکززدايي در اشکال گوناگون است که برخی از آنها با توجه به سطح رشد افتصادی، سياسی و فرهنگی کشور برای آينده نزديک کشور مناسب‌تر است.