سلامت اداري (مباني، شاخص‌ها، عملکرد و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي (ملي – استاني)عملکرد کارکنان
معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها – امور مجلس و استان‌ها
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
فساد مالی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی، يکی از عوامل برهم خوردن توزيع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدهاست. مبارزه با فساد مالی به دلايل ملی و فراملی اهميت بسياری دارد که در اين ميان، آگاهی مردم نسبت به عملکرد مسئولان دراين باره و ميزان سلامت سازمان‌ها و ادارات دولتی ضرورت دارد؛ به همين دليل، دستگاه‌های مختلف دولتی برای مبارزه با فساد به ايجاد تصويری روشن از عملکرد خود نياز دارند تا به تدوين شاخص‌های اندازه‌گيری فساد اقدام کنند؛ البته تهيۀ اين شاخص‌ها، نياز به پژوهش‌های ميدانی دارد. به طور کلی، کمترين نمره عدد رتبه‌‌بندی شاخص ادراک فساد، بالاترين درجه فساد است و برعکس.
اين کتاب در 5 فصل ارائه شده است. فصل اول: مبانی نظری، دوم، دینی و ارزشی، سوم، مبانی تحقيق، چهارم، شاخص‌های عمومی سلامت و فساد اداری و فصل پنجم، شاخص‌های اختصاصی فساد، عملکرد و برنامه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی.