مديرياري حرفه اي
سيديوسف رضوي
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۶
۲۵۰,۰۰۰ ریـال
حضور از ابتداي صبح تا دير وقت در دفتر، برنامه‌ريزي کارها، پشتيباني از جلسات، راضي نگه‌داشتن رئيس منضبط و سخت‌گير، برقراري ارتباط اثربخش با افراد و گروه‌ها، تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعان خسته و عصباني، کار با رايانه و ماشين‌هاي اداري و دفتري، حفاظت از اطلاعات و اسناد و مدارک دفتر، پاسخ‌گويي به تلفن‌ها و همکاران، تنظيم نامه‌ها در کارپوشه، نظارت بر عملکرد عوامل خدمات و پشتيباني کننده و مواردي از اين دست در مجموع، وظايفي هستند که اغلب مسؤول‌دفتر‌ها و منشي‌ها هر روز انجام مي‌دهند؛ اگر قرار است شما يکي از آنان باشيد و يا اگر هستيد؛ اما از شناخت کامل وظايف خود مطمئن نيستيد؛ مطالعهي اين کتاب را به شما توصيه مي‌کنم؛ آموزش کامل مسؤول‌دفتر و منشي از تازه‌وارد تا مجرب و حرفه‌اي در اين اثر مورد توجه قرار گرفته است.