هنگامی که بینوایی فقر را از صحنه بیرون می راند
مجید رهنما
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۵
۳۰,۰۰۰ ریـال
هدف بزرگ این کتاب، آن است که خواننده بتواند مسألۀ فقر را در زمینۀ عمومی عدم تعادل های بزرگی که زاییدۀ سیستم تولیدکننده و بیش از پیش از هم گسسته از منظر برنامۀ اجتماعی بگنجاند؛ یکی از هدف های دیگر آن، ارائۀ آماری عملکردی از برنامه های بزرگ مبارزه با فقر است. نویسنده معتقد است برای مقابله با فلاکت جهانی شده، انتظار ارائۀ راه حلی جادویی که از بالا می آید؛ به ویژه از سوی نهادهای جامعه ای که تنها بر الزامات اقتصادی متکی است؛ توهمی بیش نیست. این اثر در دو بخش و 11 فصل ترجمه شده است. برخی از فصل ها عبارتند از: سیری در منابع: هنر زیستن در رویارویی با ضرورت، فقرهای خودخواسته، تجددگرایی و...