طراحی روش ها و رویکردهای آموزشی اثربخش
جوبي. ويلسن
دکتر محمد صائبی و مهدی خدام محمدی
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۸۲
۳۵,۰۰۰ ریـال
طراحی و تهیه دوره های آموزشی، مشارکت همه جانبه متخصصان این رشته را می طلبد، اما تردیدی نیست که با نگرش به جایگاه ویژه آموزش شغلی، از این بخش انتظار می رود که تکاپوی بیشتری داشته باشد. کتاب حاضر با عنوان «طراحی روش ها و رویکردهای آموزشی اثربخش»، یکی از کتاب هایی است که راهنمای عملی بسیار مناسب و روانی است در انتخاب صحیح روش های آموزشی که مخاطب با توجه به نگارش ساده و روان و وجود تصاویر و نکات مفید و برانگیزاننده آن می تواند روش ها و رویکردهای آموزشی اثربخش را مطابق سازمان خود طراحی کند. این کتاب در 11 فصل به زبان فارسی ترجمه شده است. عنوان برخی از این فصل ها عبارتند از: تعیین هدف های آموزشی، گزینه های آموزش گروهی، طراحی آموزشی، اجرای آزمایشی و بهسازی طرح آموزشی.