مديريت مذاکرات سازماني
نعمت مهدوي راد
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۲
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
یکی از مشکلات عمدۀ مدیران بخش دولتی این است که در انجام مذاکرات سازمانی در موضوع های مختلف از قبیل مسائل مدیریتی، برنامه ریزی، همکاری، حل اختلافات و خرید کالا و خدمات از روش و اصول علمی در زمینه مذاکره کمتر بهره می گیرند و همین بی توجهی به مذاکره سبب شده است که اغلب جلسات گفت و گو پس از صرف هزینه، وقت و انرژی فراوان بی نتیجه به پایان برسد و یا منافعی اندک نصیب سازمان شود. این کتاب در 5 فصل گردآوری شده است که برخی از آنها عبارتند از: مفاهیم و ابعاد مذاکره سازمانی، مرحله گفت و شنود، مرحله توافق، ارزیابی و تنظیم اسناد.
درسنامه حاضر، منبع آموزشی دوره مدیریت مذاکرات سازمانی از مجموعه دوره های تربیت مدیر سطح ارشد است که بر اساس سرفصل های دوره و برای بهره برداری فراگیران تدوین شده است.