مديريت اقتضايي تحول
دکتر مجيد پسران قادر
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۰۰,۰۰۰ ریـال
تجربۀ مديريتی تغيير و دگرگونی سازمانی و نظام‌های اداری خدمات کشوری گويای آن است که در برنامۀ تحول‌آفرينی سازمان‌ها، آنچه در رتبۀ نخست همچون عاملی بازدارنده وارد می‌شود؛ پايداری و مقاومت کارکنان است. مقاومت در برابر تغيير نه تنها می‌تواند در نحوۀ سلوک و رفتار کارکنان، بلکه در رفتار مديران نيز آشکار می‌شود. درک مقاومت در برابر تغيير و تحول توسط افراد در هر سازمانی، عنصر اساسی در فرايند موثر تغيير و تحول است؛ به‌ويژه هنگامی که موضوع يک مدل اقتضايي نوپديد مطرح باشد که تاکنون در جایی تجربه نشده است و ضريب خطرپذيری دارد. در اين زمينه، ارتباطات مهم‌ترين ابزاری است که می‌تواند اين مقاومت طبيعی و ترس از تحول و دگرگونی را برطرف سازد. گفت و گو دربارۀ «چرایی» تحول و دگرگونی، کليد ايجاد تفاهم، تسکين ترس و ناامنی و ايجاد پذيرش و تعهد برای تجربه کردن اين مدل اقتضایی است. اين کتاب در دو بخش: رويکردها و مدل‌های تحول اداری و طرحی نو و شش فصل توسط نويسنده محترم تهيه و تدوين شده است. خواندن اين کتاب برای همۀ مديران، برنامه‌ريزان و دست‌اندرکاران حوزۀ مديريت دولتی و پژوهشگران اين رشته سودمند است