دولت در آيينه بيانات رهبري (مجموعه بيانات مقام معظم رهبري درباره نظام اداري در جمع مسوولان دولت)
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۴۰,۰۰۰ ریـال
-