صراط مستقيم – بيانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه (14 بهمن 1390)
مرکز آموزش مديريت دولتي
-
مرکز آموزش مديريت دولتي
۱۳۹۱
۱۵,۰۰۰ ریـال
-